※Gallery


※KICHINOSUKE  NAKAMURA
" SAIKASHO "
KICHINOSUKE
NAKAMURA
※KATSUHIRO   TOYOTA
"KYOTO・HANAMACHI
NO ONNA"

KATSUHIRO TOYOTA
※YOSHINARI  KOYANAGI
"THE ISLAND IN
SOUTHERN OCEAN"

YOSHINARI KOYANAGI
※YOSHIO  TANAKA
"GOING ON A DUNE
IN SETTING SUN"

YOSHIO TANAKA
※YOSHIKAZU  MASAI
renewal ...97/9/8
" Be Happy "
YOSHIKAZU MASAI
※TETSUO  NAKANO
"A COUNTRY
OF WHITE NIGHTS"

TETSUO NAKANO
※SHIGERU  TAKAO
renewal ...8/22
"Colors" New
SHIGERU TAKAO
※KOJI  NISHI
renewal ...97/8/17
" ON THE ROAD "
KOJI NISHI
※MIKA TANIMOTO
" Republic of Merchants "
97/11/9
MIKA TANIMOTO
※OPEN Gallery
closedBack toHOME
mailto:Gears Factory